<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=187351755129281&ev=PageView&noscript=1"/>

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności i  wykorzystywania plików cookies

 

Użyte poniżej terminy oznaczają:

Serwis – sklep internetowy prowadzony pod adresem: https://dawidkwiatkowski.pl

Właściciel – Damian Walaszek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Yo4u Damian Walaszek, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów REGON 364432306, który jest właścicielem sklepu internetowego dawidkwiatkowski.plNewsletter – biuletyn rozsyłany do użytkowników sklepu prowadzonego pod adresem: https://dawidkwiatkowski.pl

§ 1 Podstawowe cele Polityki prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej sklepu internetowego  smieszneciuszki.pl, zwanego dalej „Serwisem”, w tym jego podstron, stworzonych i przyjętych przez Damiana Walaszek, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Yo4u Damian Walaszek,
ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów -285 REGON 364432306. Poniżej zostały zawarte również zasady zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach obowiązujące w Serwisach, a także przy składaniu zamówień na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest dostarczanie - bez żadnej odpłatności z tego tytułu, tzw. newsletterów.

Serwis przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów, przy czym z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Serwis zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Serwis sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu lub gdy taki obowiązek nakładają obowiązujące przepisy prawa, bądź wynika on z obowiązków nakładanych przez upoważnione organy państwowe.

Nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisów ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwanej dalej „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną”, ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”, a także Prawie telekomunikacyjnym.
 

  § 2. Administrator danych osobowych oraz zasady zbierania danych osobowych i informacji

Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Damian Walaszek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Yo4u Damian Walaszek,
ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów.

W czasie przeglądania zawartości Serwisu przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, przeglądane treści.

Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych.

W ramach Serwisu zamieszczony jest formularz kontaktowy na oferowane przez Serwis usługi. Wypełnienie formularzy wiąże się z podaniem przez Użytkownika określonych danych osobowych. Dane osobowe gromadzone podczas wypełnienia formularza kontaktowego, wykorzystywane są do realizacji zobowiązań Serwisu wobec Użytkownika.

Użytkownik Serwisu może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: nazwy firmy bądź imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail). Dane osobowe, których podanie przez Użytkownika jest niezbędne do korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu są każdorazowo oznaczone i wyróżnione od danych, których podanie zależy od uznania Użytkownika.

Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez Użytkownika Serwisu. Przetwarzanie wskazanych danych zawsze odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z ustawią z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Serwis  zbiera i wykorzystuje niezbędne informacje o jego Użytkownikach, niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. Tylko w niektórych przypadkach, np. przy subskrybowaniu bezpłatnych newsletterów, badaniach ankietowych czy formularzach zamówień – Serwis zbiera bardziej szczegółowe informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub inne dane osobowe.

 

§ 3. Polityka cookies

Serwis wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Serwis stosuje pliki “cookies”, przy czym informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z serwisu.

Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Serwisem, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron Serwisu lub do personalizacji zawartości podstron Serwisu. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika.

Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zaleca się zapoznanie się z treścią „Pomocy” przeglądarki internetowej.

Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

Informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa możemy zostać zobowiązani przez upoważnione do tego organy państwa do ujawnienia danych, w tym adresu IP Użytkownika Serwisu.

 

§ 4. Zasady przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, którego dotyczą dane osobowe oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Serwis, jako administratora danych, do przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje w szczególności poprzez zaznaczenie wskazanego pola podczas procedury mającej na celu umożliwienie Użytkownikowi korzystanie z wybranych funkcjonalności Serwisu, np. na formularzu.

Serwis nie udostępnia zgromadzonych danych osobom trzecim, chyba że po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody Użytkownika, którego dane dotyczą lub jeśli obowiązek przekazania danych osobowych wynika z przepisów prawa.

Serwis, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych zebranych w ramach Serwisu, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

§ 5. Uprawnienia Użytkowników

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

Użytkownik Serwisu ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z Serwisem w sposób wskazany w części zatytułowanej „Kontakt”.

 

§ 6. Zabezpieczenie danych osobowych

Serwis jest zabezpieczony w środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przetwarzanych przez Serwis przed ich modyfikacją, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem oraz ich utratą, a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów określających zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych.

Dostęp do przetwarzania danych osobowych Użytkowników ma tylko ograniczona liczba pracowników Serwisu.

 

§ 7. Kontakt

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkowników Systemu, w tym dotyczące niniejszej "Polityki prywatności” prosimy kierować na adres administratora danych

Na adres administratora danych, Użytkownik może również skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jakim zakresie Serwis przetwarza dane Użytkownika, o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych Użytkownika Serwisu, a także w celu dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia.

 

§8 Postanowienia końcowe

Polityka prywatności została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 29.05.2020 Zmiana treści Polityki prywatności może zostać dokonana w takim samym trybie.

Wszelkie odstępstwa od Polityki prywatności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Prawem właściwym jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa.